Balansfilosofi

Hållbarhet

“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
– Our common future, Brundtlandkommissionens rapport, 1987

UN three pillars of sustainability

Hållbarhetens tre pelare (FN)

Hållbar utveckling står på tre pelare: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. En del menar dock att ekonomi är ett medel, inte ett mål.

Soulcaptain är delvis baserat på ramverket för strategisk, hållbar utveckling (FSSD) som tagits fram av svenska forskare. Genom att driva företag och organisationer inom 3 ekologiska och 5 sociala hållbarhetsprinciper (8 totalt) , bidrar man inte till planettrycket.

De åtta hållbarhetsprinciperna stipulerar att i ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematiskt ökande koncentrationer av ämnen från berggrunden, av ämnen från samhällets produktion eller degradering på fysiskt sätt, och människor utsätts inte för strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening.

Soulcaptain inbegriper primärt de sociala principerna, men när vi exempelvis arbetar med att sätta individuella livsmål, väger vi in de ekologiska hållbarhetsprinciperna. Vi skapar inte egen framgång på andras bekostnad!